ANBI

ANBI-status: belastingvrij doneren

Ook goed om te weten: onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat je, onder bepaalde voorwaarden, jouw giften aan ons kunt aftrekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Stichting ‘Help mij leven’

Belastingvrij schenken: ‘Help mij leven’ is een erkende ANBI

ANBI-status

Stichting ‘Help mij leven’ is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onze donateurs belastingvoordelen genieten.

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

Giften en schenkingen die onze donateurs doen, kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dit doen zij in hun jaarlijkse belastingaangifte.
‘Help mij leven’ is bovendien vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

ANBI-gegevens van stichting ‘Help mij leven’

Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is het overzichtelijk plaatsen van specifieke gegevens inzichtelijk op de website. Hieronder treft u onze gegevens aan:

  • Naam instelling
   Stichting ‘Help mij leven’
  • RSIN/Fiscaal nummer
   815326373
  • ANBI register
   ‘Help mij leven’ is te vinden in het ANBI-register van de Belastingdienst.
   (Instelling: Help mij leven, vestigingsplaats: Rotterdam)
  • Doelstelling
   Onze missie is om straatkinderen te helpen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan. In de praktijk betekent dit dat we sinds 1988 vooral financiële ondersteuning geven aan de organisaties REMER en Sparta. REMER en Sparta zijn actief in de krottenwijken en op straat in Rio de Janeiro. Met name REMER biedt hulpverlening van A tot Z: niet alleen eerstelijns hulp op straat, maar ook permanente opvang, resocialisatie en onderwijs. Sparta is een sportvereniging die binnen de krottenwijk behalve sportactiviteiten ook basiseducatie en sociaal-maatschappelijk werk ontplooit. Daarnaast bieden wij REMER en sparta publicitaire, personele en morele ondersteuning.
  • Beleidsplan
   In onze jaarverslagen treft u tevens ons beleidsplan aan.
  • Bestuurssamenstelling
   ‘Help mij leven’ heeft een onbezoldigd algemeen bestuur van zeven bestuurleden:
   • Mw. C.M. Oostenbrink – Pronk (voorzitter)
   • Dhr. R. Overkamp (penningmeester)
   • Mw. M. van der Wenden (secretaris)
   • Dhr. P. van Baalen
   • Mw. M. Kloosterman
   • Dhr. A. Kievit
   • Mw. C.T. Smits
  • Beloningsbeleid
   Zowel de bestuursleden, als de nieuwsbriefredactie, coördinator vrijwilligers en de andere bij de stichting betrokken personen werken op basis van vrijwillige inzet. Personen die activiteiten voor de stichting uitvoeren, worden daarvoor niet financieel gecompenseerd, tenzij men diensten verricht waarvan de vergoeding expliciet bij bestuursbesluit is bepaald.
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten
   In onze jaarverslagen treft u tevens een verslag van de uitgevoerde activiteiten aan.
  • Financiële verantwoording
   Klik hier voor onze jaarverslagen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

%d bloggers liken dit: